Bases legals
BASES DEL CONCURS FOTOS 2018 DE FERRETERIA PRINCIPAT

PRIMERA.- ENTITAT ORGANITZADORA I OBJECTE
Ferreteria Principat amb seu a la Avinguda Verge de Canòlich, 32, AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra), número de telèfon de contacte (+376) 742020 i correu electrònic de contacte marketing@ferreteriprincipat.com, amb motiu del Nadal, organitza un concurs de fotos per la xarxa social Facebook.
En el concurs hi podran participar les persones físiques que compleixin els requisits establerts a la base Quarta d'aquestes Bases.

SEGONA.- DURADA
El concurs serà vigent des del dilluns 26 de novembre a les 16h fins al divendres 14 de desembre a les 24 h

TERCERA.- CARÀCTER GRATUÏT DE LA PARTICIPACIÓ
La participació en el concurs serà gratuïta.
Per participar en el concurs només caldrà seguir els passos que es detallen en el sisè punt d'aquestes Bases (“Mecànica del concurs”).

QUARTA.- PERSONES LEGITIMADES EN LA PARTICIPACIÓ
Podran participar en el concurs les persones físiques majors de 18 anys, independentment del seu lloc de residència. S'exclou de la participació en el concurs les persones físiques menors de 18 anys, així com a les persones físiques que siguin treballadors directes de Ferreteria Principat.

CINQUENA.- MECÀNICA DEL CONCURS
El concurs consisteix en guanyar vots i compartir, durant les dates indicades, a la xarxa social Facebook, la fotografia feta amb el premi (bicicleta) que estarà a la botiga de la Ferreteria Principat d’Andorra la Vella

Aquesta publicació haurà de dur la seva etiqueta del nom de l'usuari i la etiqueta de #ferreteriaPrincipat. El participant haurà de ser seguidor del compte de la Ferreteria Principat @ferprincipat,i el seu perfil a Facebook haurà de ser públic a efectes de visualitzar la fotografia.

No s'acceptaran fotografies publicades a Facebook, que no segueixin les premisses de la mecànica del concurs. No s'acceptaran fotografies que puguin atemptar contra l'honor, la dignitat i/o la intimitat de les persones físiques, i/o que puguin atemptar contra la imatge de la Ferreteria Principat. Ferreteria Principat podrà exigir als participants que deixin de publicar les fotografies que no accepti per aquests motius.

Entre tots els participants, el guanyador serà: el que la seva fotografia obtingui més “més vots= més me gustas”

El nom del guanyador serà publicat al Facebook de la Ferreteria Principat, durant la setmana del 17 de desembre de 2018. Se'l contactarà de forma privada explicant-li on i quan el guanyador podrà recollir el premi.
Després del tancament del concurs i abans del 24 de desembre 2018, es publicarà a Facebook una fotografia del guanyador fent la recollida del premi.

SISENA.- DESCRIPCIÓ, NOTIFICACIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS
El premi del concurs consistirà en una bicicleta elèctrica gentilesa de Hepoluz i Ferreteria

Aquest premi no podrà ser canviat per diners o per una altra contraprestació anàloga, o per un altre premi o compensació diferent.
Ferreteria Principat publicarà el nom del guanyador del concurs segons l'establert a la Base Cinquena (“Mecanisme del concurs”), sense perjudici que Ferreteria Principat també contactarà directament via telèfon i/o adreça de correu electrònic. No obstant això, serà vàlida la simple publicació del nom del guanyador com a notificació de la comunicació del premi obtingut.
Tanmateix, Ferreteria Principat podrà demanar al guanyador del concurs qualsevol aclariment i/o sol•licitar-li qualsevol consentiment addicional en cas que ho estimi pertinent –a mode d'exemple, dubtes sobre consentiments en matèria de drets d'imatge, o de dubtes sobre l'autoria de la fotografia guanyadora-. En cas que la Ferreteria Principat consideri que els aclariments i/o consentiments requerits al guanyador no són satisfactoris o no són suficients, el premi serà atorgat al segon classificat en el concurs, i així successivament, si escau, fins que el premi sigui lliurat.
En cas que el guanyador no recollís el premi o hi renunciés, aquest serà lliurat al segon classificat en el concurs, i així successivament, si escau, fins que el premi pugui ser lliurat.
En el moment de recollir el premi, el guanyador haurà d'acreditar la seva identitat amb un document oficial.

SETENA.- GARANTIES DELS CONCURSANTS
Els participants garanteixen a Ferreteria Principat que les seves fotografies no vulneren cap dret de propietat intel•lectual, dret de propietat industrial, dret d'imatge i/o cap altre dret i/o posició jurídica d'anàleg contingut de tercers. Per tant, els concursants entenen i accepten que, en cas d'incompliment d'aquestes garanties, ells seran els únics responsables, tant davant de la Ferreteria Principat com davant els eventuals tercers afectats. En tals supòsits, Ferreteria Principat d'Andorra la Vella quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat davant els eventuals tercers afectats, i disposarà del dret a reclamar allò que estimi oportú als participants.
Tanmateix, els participants garanteixen Ferreteria Principat que vetllaran per no presentar al concurs fotografies que puguin atemptar contra l'honor, la dignitat i/o la intimitat de les persones físiques i/o que puguin atemptar contra la imatge del Ferreteria Principat, i/o que puguin ser contràries a la llei, la moral, les bones costums i/o l'ordre públic. En tals supòsits, Ferreteria Principat també quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat davant els eventuals tercers afectats, i disposarà del dret a reclamar allò que estimi oportú als participants.
D'altra banda, els participants autoritzen a Ferreteria Principat a, si aquest ho desitja, publicar les fotografies presentades al concurs a les xarxes socials de la Ferreteria així com al web
www.ferreteriaprincipat.com i altres plataformes de difusió audiovisual de la Ferreteria.

VUITENA.- RESPONSABILITATS
En cap cas Ferreteria Principat serà responsable dels productes i/o serveis que contingui el premi especificat a la base Sisena, ni de l'ús que el guanyador i/o terceres persones en facin.
Ferreteria Principat tampoc assumirà cap responsabilitat derivada d'un funcionament inadequat o irregular de les xarxes de comunicació electròniques, ni d'altres circumstàncies que escapin al seu control i que impedeixin el normal desenvolupament del concurs.

NOVENA.- BASES
Els participants en el concurs accepten el contingut d'aquestes bases en la seva totalitat, així com el criteri establert per Ferreteria Principat pel que fa a la resolució i interpretació de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament i funcionament del concurs.
Ferreteria Principat es reserva el dret a cancel•lar el concurs o a modificar aquestes bases en qualsevol moment, i per qualsevol motiu, amb l'únic requisit de fer- ho públic pels mitjans que consideri oportuns, xarxes socials de la Ferreteria i inclòs en la web www.ferreteriaprincipat.com

DESENA.-PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades subministrades pels participants seran tractades de manera confidencial i recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent Ferreteria Principat la titular i responsable d'aquest fitxer. La finalitat serà la gestió d'aquest concurs i l'enviament d'informacions i novetats que pugui ser del seu interès a menys que s'indiqui el contrari.
Per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les referides dades de caràcter personal, les quals reconeix la legislació aplicable, cal enviar una petició signada a la direcció de correu electrònic marketing@ferreteriaprincipat.com, a la qual s'hi haurà d'adjuntar una fotocòpia del passaport o altre document nacional d'identitat de l'interessat.

DOTZENA - DESVINCULACIÓ PEL QUE FA A LES XARXES SOCIALS
Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associada a ella. L'usuari es desvincula totalment d'aquesta xarxa social i és conscient que està lliurant la seva informació a Ferreteria Principat i no a Facebook.