Bases legals
1) EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
L’empresa Promocions Esportives Osnovi S.L. (en endavant, “Nova Icària Esport & Fit) amb domicili a Avda. Icaria, 167 CP. 08005 (Barcelona) España i número identificatiu B60490083 organitza amb finalitat promocional el sorteig de 6 vals de regal de serveis oferts al club (en endavant, “el sorteig”), a desenvolupar mitjançant Internet, exclusiu per abonats i abonades del club esportiu Nova Icària Esport & Fit d’acord amb el que es disposa a l’apartat de condicions per a participar.
2) DATA D’INICI I DE FINALITZACIÓ
La participació al sorteig serà des del dimecres 05 de desembre a les 11:00h fins diumenge 23 de desembre a les 23:59h. La publicació dels guanyadors es farà dijous 3 de gener.
3) REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:
- Poden participar totes aquelles persones que siguin abonats o abonades de Nova Icària Esport & Fit.
- Poden participar aquelles persones que siguin majors de 16 anys.
- Les dades personals amb les que els participants emplenin el formulari d’inscripció han de ser veraces.
- Poden participar totes aquelles persones que siguin seguidores d’almenys una de les xarxes socials del club (Instagram i/o Facebook).
- Els participants només podran inscriure’s una vegada en el present sorteig.

4) CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS
S’escolliran 6 guanyadors/es i 6 suplents/es el dimecres 3 de gener de 2019. La selecció dels guanyadors i suplents es realitzarà de forma aleatòria a través de la plataforma Easypromos. Easypromos és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i com a prova d’això emet un certificat de validesa per a cada un dels seus sortejos, resultat que és inalterable per l’organitzador del sorteig i que qualsevol usuari participant pot sol·licitar a l’organitzador.
Els guanyadors obtindran com a premi un dels 6 vals regals: 2 vals regal d’un abonament mensual a les activitats X-Premium, 2 vals regals per una sessió amb un entrenador personal i 2 vals regals per un massatge amb el servei de Fisioteràpia del club.

Del llistat resultant de guanyadors seràn seleccionats per ordre de participació:

1. Els dos primers guanyaràn els vals regal d’un abonament mensual a les activitats X-Premium.

2. Els dos següents els vals regals per una sessió amb un entrenador personal.

3. Els 2 últims de la llista els vals regals per un massatge amb el servei de Fisioteràpia del club.


5) LIMITACIONS
Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no són vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del Sorteig, perdent tot el seu dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquest Sorteig.
No podran participar al Sorteig les següents persones: (i) Els treballadors per compte aliena empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculada a Nova Icària Esport & Fit. (ii) Les persones físiques que participen directa o indirectament en el capital de Nova Icària Esport & Fit. (iii) Qualsevol altre persona física que hagi participat directa o indirectament en la preparació o desenvolupament del Sorteig (agència, proveïdors, etc.).
El premi entregat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, sent impossible el canvi per qualsevol altre producte ni per diners.
Nova Icària Esport & Fit es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, d'efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquest Sorteig.
Correran a compte i càrrec del guanyador qualsevol càrrega fiscal o tributària que la acceptació del premi pugui suposar, així com qualsevol altre cost derivat del Sorteig que no estigui expressament assumit per Nova Icària Esport & Fit en les presents Bases Legals.
S’estableix un termini de quinze (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi per efectuar qualsevol reclamació motivada. Nova Icària Esport & Fit es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

6) PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions contingut el qual es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participats al Sorteig, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

7) EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que pugui afectar el desenvolupament del present Sorteig, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte el premi que obtingui d’aquest Sorteig, i no assumeix responsabilitat alguna per cap dany o perjudici de qualsevol tipus que puguin patir els Participants, guanyadors o tercers.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que pogués impedir la realització del Sorteig o el gaudiment total o parcial del premi. En cas que aquest Sorteig no pugui realitzar-se, bé sigui per frau detectat en el mateix, errors tècnics o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Nova Icària Esport & Fit i que afecti el normal desenvolupament del Sorteig, ens reservem el dret de cancel·lar, modificar o suspendre el mateix, incloent la pàgina web de participació.

8) FACEBOOK/INSTAGRAM
La promoció no esta patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Facebook/Instagram motiu pel qual els Participants alliberen a Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin del mateix.

9) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L’empresa responsable del tractament de les seves dades personals és LIFTING CONSULTING COMPANY S.L. (en endavant, Lifting Group), amb domicili a Sant Cugat del Vallés, Calle Vallespir nº19, planta 2, mòdul 3 i número identificatiu B-64608110.
Lifting Group es pren molt en serio la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.
De conformitat amb lo establert en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i, concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada Participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació del concurs siguin incorporades a un fitxer de titularitat de Lifting Group per a tramitar la participació al sorteig i per comunicar el premi en cas que resultés guanyador.
L’informem que les seves dades personals de contacte seran utilitzades per les següents finalitats:
1) Enviar un correu electrònic als guanyadors
2) Publicar el nom dels guanyadors a les xarxes socials de Nova Icària Esport & Fit
Els Participants garanteixen
que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a recepcio@novaicaria.com qualsevol modificació d’aquestes. Nova Icària Esport & Fit es reserva el dret d’excloure del present sorteig a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent responsabilitzar a Nova Icària Esport & Fit de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.
Els Participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els Participants poden exercir tots aquests drets en la següent direcció de email recepcio@novaicaria.com indicant, el motiu de la seva petició.
Els Participants també poden enviar la seva petició per correu ordinari a la següent direcció: Avinguda Icària, 167 – 08005 Barcelona.
Sense prejudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en el Estat membre a la que tingui la seva residència habitual, lloc de feina o lloc de la suposada infracció, en cas que es consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici sobre els seus drets.
L’Autoritat de Control davant la que s’hagi presentat la reclamació informarà al reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.
Per a més informació, pots consultar la política de privacitat de Nova Icària Esport & Fit a través d’aquest enllaç: https://www.novaicaria.com/ca/politica-privacitat/
10) CANVIS
Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mida que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants al Sorteig.
11) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.